kontakt
Rejestracja
instagramfacebook

 

Parametry

cena
od do 
kolorrozmiar
Wyłącz filtryX

Regulamin Sklep hitdnia.com.pl


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy hitdnia.com.pl , działający pod adresem www.hitdnia.com.pl prowadzony jest przez
firmy Netman Manh Nguyen NETMAN Ryżowa 41f/27 02-495 Warszawa, NIP 8831450460, REGON 891036611,
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
2. Prezentowane na stronie internetowej www.hitdnia.com.pl informacje na temat towarów
oraz ich cen dotyczą wyłącznie sklepu hitdnia.com.pl w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę Sprzedaży może zawrzeć jedynie osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, oraz osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (t j . osoba fizyczna,
która ukończyła 18 rok życia i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie lub osoba fizyczna, która ukończyła 18
rok życia i jest ubezwłasnowolniona częściowo) z tym, że do ważności Umowy potrzebna jest zgoda przedstawiciela
ustawowego tej osoby , oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , której
przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
4. Miejscem realizacji dostaw towarów nabywanych za pośrednictwem Sklepu hitdnia.com.pl, jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Zasadniczo językiem, w którym zawierane są Umowy Sprzedaży , jest językpolski.

2. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
2.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 2.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 2.4. Sklep hitdnia.com.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości
zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne,
wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr
osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez hitdnia.com.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi
przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Netman. 2.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez
uprzedniej zgody firma Netman. 2.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami,
Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług,
w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających
lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego
oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Netman,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,
postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3. ZAWARCIE UMOWY
1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu hitdnia.com.pl po przejściu całej procedury składania
zamówienia na stronie internetowej . W ramach procedury składania zamówienia Kl ient dokonuje, w szczególności :
a. wyboru zamawianych Towarów;
b. oznaczenia adresu dostawy oraz formy płatności ;
c. złożenia zamówienia;
d. płatności za zamówienie lub wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.
2. Podczas składania zamówienia, Klient ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych
(np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów) wprowadzonych do formularza zamówienia.
3. Złożenie zamówienia: a. jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz po potwierdzeniu zapoznania się z możliwością skorzystania
z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
b. oznacza otrzymanie przez Klienta oferty sprzedaży Towarów;
c. oznacza przyjęcie oferty sprzedaży Towarów, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży .
4. Niezwłocznie po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres skrzynki pocztowej Klienta przesłana zostanie wiadomość
email zawierającą treść zamówienia.
5. W celu anulowania zamówienia, Klient powinien skontaktować się z nami mailem na adres – e-styl@o2.pl.
Jeżeli Towar nie został jeszcze przygotowany do wysyłki , my może wyrazić zgodę na anulowanie zamówienia.
6. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez nas,
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elekt roni czną, a także innymi przepisami
obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych, w tym Rozporządzenia PE
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia,
w tym do nawiązania, ukształ towania treści , zmiany , rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży .
Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych. Więcej informacj i na temat przetwarzani danych
osobowych znajduje się w Pol i tyce prywatności .

4. TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY
1. Towary zakupione w Sklepie hitdnia.com.pl wysyła w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty za Towar,
albo od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru opcji płatności gotówką przy odbiorze Towaru.
2. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
a także firm świadczących usługi odbioru w punktach odbioru, wskazanych przez Klienta w zamówieniu.
Netman nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym
lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

5. CENY , METODY PŁATNOŚCI, TERMIN PŁATNOŚCI
5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki),
cła oraz wszelkie inne składniki.
5.2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności: a) przelewem Santander Bank Polska S.A. 05 1090 1056 0000 0001 3426 6385,
b) płatnością w systemie Przelewy24,
c) za pobraniem - firma kurierska
5.3. Termin płatności. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych, maksymalny termin oczekiwania
na wpłatę to 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
6.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy
wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy , muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,
wystarczy , aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
Netman Manh Khoa Nguyen
ul. Ryżowa 41f/27;
02-495 Warszwa.
estyl@o2.pl
Pon - Pt od 8.00 do 16.00
6.2. Mają Panstwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w termnie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku sprzedaży jednego towaru:
Termin wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy .
W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno:
6.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani
o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy .
Zwrotu płatności dokonamy na podany w odstąpieniu numer rachunku bankowego.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo
o odstąpieniu od niniejszej umowy . Termin jest zachowany , jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy . Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas w formie „za pobraniem” lub do paczkomatu.
6.5. Zwrot środków zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty przyjęcia produktu w magazynie.
Zwrot pieniędzy realizowany jest przelewem bankowym na numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu lub z którego dokonano płatności.
W przypadku płatności przy odbiorze Klient powinien wskazać właściwy numer konta w formularzu zwrotu.

7. REKLAMACJE
7.1. Netman Manh Khoa Nguyen jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1]
Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej.
7.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na
adres e-styl@o2.pl. Netman zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania
w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
7.3. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu hitdnia.com.pl znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepi sy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany zasad sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu hitdnia.com.pl obowiązują od dnia
ich opublikowania na stronie hitdnia.com.pl. Zamówienia złożone przed tą datą są realizowane na podstawie zasad obowiązujących w
dniu złożenia zamówienia.
3. Klientowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. Klient może w szczególności
zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego albo skorzystać z internetowego systemu rozst rzygania sporów
konsumencki ch dostępnego pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

9. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
Zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do podstawowych zasad:
1. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zadowolenie naszych Klientów poprzez dostarczenie im produktu najlepszej jakości, któremu towarzyszy
profesjonalne doradztwo i rzetelna obsługa.
2. Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji i niewprowadzanie świadomie Klienta w błąd, jeżeli danej informacji nie posiadamy.
3. Regularne monitorowanie dostępności oferty sklepowej oraz jak najszybsze reagowanie na zaistniałe błędy.
4. Lojalność i gotowość do współpracy oraz podejmowanie każdego zlecenia z zaangażowaniem.
5. Proponowanie Klientowi skorzystania z innego rozwiązania jeżeli uznamy , że nie posiadamy produktu, który jest odpowiedzią na Jego oczekiwania.
6. Polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów.
7. Niewypowiadanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych firm czy produktów.
8. Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej zwłoki.
9. Nieuchylanie się od wywiązywania z zobowiązań.
10. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.
11. Kierowanie się takimi wartościami jak: sprawiedliwość, prawość, uczciwość.


do góry ↑

o nas obsługa klienta zwrot, wymiana regulamin
wysyłka metody płatności reklamacja polityka prywatności